Cookie policy

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies op de website www.prebes.be (hierna aangeduid als: “de Website”) door Prebes vzw (hierna: “Prebes”, “wij”, “we”, “ons”). U kan on steeds contacteren per e-mail via info@prebes.be. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten.

Opmerking 1. Als u informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, anders dan de verwerking door middel van cookies, maar bijvoorbeeld met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media, raadpleeg dan onze Algemene Privacy Policy via de volgende link: www.prebes.be/privacy-policy.

Door de Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en in te stemmen met het plaatsen en inzamelen van cookies, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen. U mag echter op elk moment uw cookie-voorkeuren wijzigen via de cookie instellingen.

 

1. Algemeen

1.1.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Prebes, een entiteit handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van Prebes waar u met al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit Cookiebeleid terecht kunt, zijn: Prebes vzw, Diestersesteenweg 88, 3510 Hasselt, België, met ondernemingsnummer 0424.273.050.

U kan uw vragen betreffende de Cookie Policy per e-mail sturen naar: info@prebes.be 

1.2.

Elk begrip dat start met een hoofdletter (behalve eigennamen, woorden aan begin van opsomming, …) zal expliciet in deze Cookie Policy worden gedefinieerd. Indien en waar mogelijk gelet op de context, worden enkelvoudige woorden ook geïnterpreteerd in meervoud en omgekeerd

1.3. De verwijzing naar bepaalde wetgeving omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van wetgeving, met inbegrip van alle daarmee verband houdende uitvoeringsbesluiten.
1.4. Prebes behoudt zich het recht voor om de Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website.

 

 

2. Cookies

2.1.

U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Hierna vindt u de richtlijnen om dit te doen:

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website kan echter veroorzaken dat bepaalde delen van of de volledige Website niet langer naar behoren werkt.

2.2.

Wanneer u de Website bezoekt, plaatst Prebes een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot het plaatsen en het gebruik van cookies laten toe om u te identificeren. Prebes gebruikt ze om inzicht te verwerven in de manier waarop u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruikersgegevens te verzamelen die Prebes in staat stellen om een betere gebruikerservaring op de Website aan te bieden.

2.3.

De volgende cookies worden op onze Website gebruikt:

  • Functionele cookies: Prebes gebruikt verschillende functionele cookies op de Website. Deze cookies zijn nodig zodat de Website naar behoren kan werken en om u een goede gebruikerservaring te bieden.
  • Website statistieken: Prebes gebruikt Google Analytics cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken. Aan de hand van deze inzichten zijn Prebes en externe dienstverleners in staat om onze diensten te verbeteren.
  • Mijn Prebes: Om aanmeldingen te onthouden over meerdere sessies en over meerdere domeinen worden enkele cookies gebruikt.
  • YouTube: Google plaatst zelf een aantal cookies om bezoekersinformatie en aangepaste voorkeursinstellingen te verzamelen en om advertenties aan te passen op youtube.com. Prebes heeft hierover geen controle.
2.4. Voor het plaatsen en inzamelen van cookies, met uitzondering van functionele cookies, hebben wij steeds uw toestemming nodig. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het plaatsen en inzamelen van cookies door Prebes intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen zoals hierboven vermeld.

 

 

3. Doel van de verwerkingen

3.1.

Prebes verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.2.

Prebes kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.
3.3. Prebes verwerkt uw persoonsgegevens ter bescherming van de legitieme belangen van Prebes, zijn partners of een derde indien er een is, en als uw gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Prebes of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.
3.4. Prebes verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Prebes kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdrijf die/dat u hebt begaan.

 

 

4. Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

4.1.

Voor het doeleinde beschreven in artikel 3.1 verzoekt Prebes als de verantwoordelijke partij, om uw toestemming.

4.2.

Voor de doeleinden beschreven in artikelen 3.2 en 3.3, baseert Prebes zich op de noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, met name veiligheidsbelangen en zakelijke belangen om vennootschapsrechtelijke transacties uit te kunnen voeren.
4.3. Voor het doeleinde beschreven in artikel 3.4, baseert Prebes zich op de noodzakelijkheid van de verwerking om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

 

 

5. Kwaliteitswaarborgen

5.1.

Prebes doet het mogelijke om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die hoger werden omschreven.

5.2.

Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden voor zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website kan gebruiken of wij een bepaalde dienstverlening moeten stopzetten. Prebes zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

  • er een doorslaggevend belang bestaat van Prebes of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
  • er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Prebes ervan weerhoudt ze te de-identificeren.
5.3. Prebes zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Prebes zal het personeel of de externe verwerkingsbedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe. Dit betekent dat zowel het personeel als deze externe verwerkingsbedrijven onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn.

 

 

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

6.1.

Met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 6.2 hieronder, verstuurt Prebes uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat ons gebruik van analytische en statistische cookies kan impliceren dat de externe aanbieders van deze cookies bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, waaronder informatie over uw surfgedrag.

6.2.

Prebes werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Prebes ten behoeve van Prebes verwerken. Prebes garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

 

 

7. Uw rechten

7.1.

U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die Prebes van u verwerkt. Prebes behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend om Prebes hinder of schade te berokkenen

U moet steeds specifiëren ten aanzien van welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op inzage wenst uit te oefenen.

7.2.

U hebt het recht om te vragen dat al uw persoonsgegevens die onnauwkeurig of foutief zijn, kosteloos worden verbeterd. Mocht u om één of andere reden toch nog een vraag tot verbetering tot ons direct willen richten, dient u bij dit verzoek steeds een bewijs te voegen dat de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

7.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
7.4.

U hebt het recht een verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door Prebes zal worden afgewogen tegen:

  • Een hoger belang van Prebes of enige andere derde partij om uw persoonsgegevens alsnog te bewaren;
  • Een wettelijke of bestuursrechtelijke verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die Prebes verhindert gegevens te verwijderen.

In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat Prebes de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt indien en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist; (b) de verwerking onrechtmatig is; of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

7.5. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u zich in een bijzondere en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigen. U moet ons die situatie wel kenbaar maken, zodat we uw verzoek op een correcte wijze kunnen beoordelen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht zich kosteloos en te allen tijde tegen deze verwerking te verzetten.
7.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in de situaties omschreven onder artikel 4.1 en indien de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.
7.7.

Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar info@prebes.be. Een e-mail waarin wordt gevraagd om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek. In dit verzoek moet u duidelijk vermelden welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien nodig. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt.

Prebes zal de goede ontvangst van uw verzoek bevestigen. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zal Prebes het nodigde zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, doen en uiterlijk dertig (30) dagen nadat zij het verzoek heeft ontvangen, u van de genomen acties in kennis stellen. Indien uw verzoek kennelijk ongegrond of onvolledig blijkt, zal Prebes u ook daarvan in kennis stellen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Prebes, kunt u altijd contact opnemen met Prebes via info@prebes.be. Als u ontevreden blijft met het antwoord van Prebes, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.