KB tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk

Op 10 juni werd het koninklijk besluit van 12 mei 2024 tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het hoofddoel van dit KB bestaat erin de codex over het welzijn op het werk in overeenstemming te brengen met het principe van de unieke gegevensinzameling door publieke instanties bij burgers en bedrijven (‘Only Once’), dat vastligt in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren.
 
De basisprincipes van ‘Only Once’ zijn de volgende:
  • waarborgen dat gegevens die al beschikbaar zijn in een authentieke bron niet opnieuw moeten worden meegedeeld aan een federale overheidsdienst: bij de identificatie van natuurlijke personen wordt gebruikt gemaakt van het Rijksregisternummer en bij de identificatie van rechtspersonen of ondernemingen van het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • vermijden om het model of formulier dat bij een procedure hoort in de bijlagen bij regelgeving op te nemen, met als doel te voorkomen dat het proces van wijziging van het model of formulier onnodig gecompliceerd wordt
  • komen tot een volledige gelijkschakeling tussen elektronische en papieren formulieren.

Wijzigingen in de Codex

Het besluit brengt volgende wijzigingen aan in de codex over het welzijn op het werk:

Schrappen van modellen en formulieren in de bijlagen bij de codex en invoering van nieuwe modellen en formulieren

In titel 1 van boek I van de codex wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd dat specifiek betrekking heeft op de modellen en formulieren die ter beschikking gesteld worden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid).
De modellen en formulieren die zijn opgenomen in een bijlage bij de codex worden opgeheven en vervangen door een model of formulier op de website. Het gaat dan bijvoorbeeld om het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, het model van verslag van het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval, het formulier voor het indienen van een aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, het model van inentings- of tuberculinetestkaart, …
Daarnaast worden ook een aantal nieuwe modellen en formulieren gecreëerd en op de website geplaatst, ter vervanging van de opsomming in de codex van de informatie die moet verstrekt worden. Het gaat bijvoorbeeld om het formulier voor het doen van een aanvraag tot opname op de lijst van instellingen die een basiscursus voor preventieadviseurs organiseren, of het model voor het opmaken van een verslag van controle door een externe dienst voor technische controle.
De modellen en formulieren op de website zullen tevens rekening houden met het principe dat gegevens die reeds beschikbaar zijn in een authentieke bron niet opnieuw mogen worden opgevraagd. Zo zal het opvragen van het adres van een onderneming vervangen worden door het nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Schrappen van verklaringen op erewoord

De verklaringen op erewoord, waardoor instellingen die een aanvraag indienen, verklaren dat zij de door de codex opgelegde voorwaarden naleven, worden vervangen door het principe dat de instelling door het doen van de aanvraag op zich reeds de verbintenis aangaat de wettelijke voorwaarden na te leven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de aanvraag tot opname op de lijst van instellingen die een opleiding tot hulpverlener EHBO organiseren.

Vervangen van aangetekende brieven

Daar waar de codex het had over het gebruik van “een ter post aangetekende brief” of “een aangetekend schrijven”, is er voortaan sprake van “een aangetekende zending”. Op die manier wordt ook het gebruik van een elektronisch aangetekende zending mogelijk gemaakt en steunt men niet uitsluitend op één techniek of technologie. Bovendien wordt in een nieuw hoofdstuk V ‘Aangetekende zendingen’ in titel 1 van boek I van de codex de algemene regel ingevoerd dat een aangetekende zending geacht wordt te zijn ontvangen de derde werkdag die volgt op die waarop de verzending werd verricht, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst. Hierover bestond immers vaak onduidelijkheid, die hiermee wordt weggenomen.

Schrappen of vervangen van bewoordingen in verband met het overmaken van documenten op papier

Op verschillende plaatsen in de codex is sprake van het gebruik van “een brief”, “een geschreven document” of “een gesloten enveloppe”. Deze bewoordingen worden aangepast zodat ze ook de mogelijkheid van een elektronische zending omvatten.

Actualisering van verwijzingen en terminologie

Daarnaast zorgt dit koninklijk besluit voor een actualisering van de codex over het welzijn op het werk door onder meer verwijzingen naar inmiddels gewijzigde of opgeheven regelgeving aan te passen, foute verwijzingen te verbeteren en afkortingen, verouderde bewoordingen en overgangsbepalingen aan te passen, te herformuleren of te schrappen , en een aantal gelijkaardige bepalingen meer op elkaar af te stemmen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verwijzingen naar het vroegere Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dat in 2019 werd vervangen, het vervangen van de woorden ‘veiligheid en gezondheid’ door het algemenere begrip ‘welzijn’ en het schrappen van de overgangstermijn om aan de codex te voldoen voor oude elektrische installaties, die afgelopen is op 31 december 2018.

Tenslotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleinere aanpassingen te doen in de codex die voortvloeien uit andere recente wetswijzigingen. Zo werd boek I, titel 3 ‘Preventie van psychosociale risico’s op het werk’ in overeenstemming gebracht met de nieuwe verplichting tot het aanstellen van minstens 1 interne vertrouwenspersoon in ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 20 juni 2024.

Meer informatie

Bron: FOD WASO